Bokningsvillkor

Vi på Nordic Trails gör vårt yttersta för att du ska få en trevlig resa med oss. Ta dig tid att läsa följande bokningsvillkor innan du undertecknar bokningsformuläret. I dessa bokningsvillkor betyder "du" den person som undertecknar bokningsformuläret och "vi" eller "oss" eller "Nordic Trails" eller "operatör" betyder Carmen Hamdi som Nordic Trails. Hänvisning till "resa" betyder den tur/resa du har valt från den information vi har gett dig, i våra broschyrer eller på vår webbplats, och för vilken vi har skickat en bokningsbekräftelse.

1) Kontrakt
Följande bokningsvillkor anger villkoren för avtal med oss, Nordic Trails. Ett avtal görs mellan dig och oss samma dag som vi skickar bokningsbekräftelsen till dig efter att ha mottagit det ifyllda bokningsformuläret och relevanta insättningar från dig.

2) Bokning
För att göra en bokning med Nordic Trails måste du skicka ett ifyllt bokningsformulär och en deposition på 20% av resepriset för varje deltagare. Resten av resekostnaden faktureras sedan till dig och måste betalas av dig senast 21 dagar före avresan. Om du bokar mindre än 21 dagar före avresan måste full betalning göras vid bokningen. Om balansen inte betalas i tid förbehåller vi oss rätten att avboka din semester och tillämpa de avbokningsavgifter som anges nedan. 

Observera att vi inte tillhandahåller resor till eller från Sverige och det är ditt ansvar att vara vid rätt startpunkt för din resa vid rätt tidpunkt.

3) Avbokning
Om du eller någon medlem i ditt parti vill avbryta din bokning måste vi få en skriftlig bekräftelse på avbokningen undertecknad av den person vars namn visas på bokningsformuläret. Avbokningen träder i kraft från det datum då den mottogs på våra kontor i Sverige. Följande avgifter, som uttrycks i procent av det totala resepriset, gäller: 

Mer än 21 dagar före avresa           Endast deposition (20%)
20 till 14 dagar före avgång            50%
13 till 7 dagar före avgång               75%
6 till 0 dagar före avresa                 100%

4) Avbokning av Nordic Trails
a) Vi förbehåller oss rätten att avbryta en Nordic Trails resa av någon anledning upp till 4 veckor före avresedatumet. Om vi bestämmer oss för att avbryta en resa, så erbjuder vi om möjligt en alternativ resa. Om detta inte är acceptabelt för dig kommer vi att återbetala resekostnaden till fullo men vi är inte skyldiga att kompensera dig för andra oförutsedda utgifter, t.ex. visum eller vaccinationer.

b) Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att avbryta en av våra resor på grund av oförutsebara omständigheter: krig, terrorhandlingar, strejker, politisk oro eller någon annan Force Majeure (som sådan term vanligtvis tolkas) inklusive, utan begränsning, storm, översvämning eller eld. I det osannolika fallet att en av våra Nordic Trails resor utsättas för någon handling utanför vår kontroll, kommer vi inte att hållas ansvariga för att våra skyldigheter enligt vårt kontrakt inte fullgörs och eventuella ytterligare utgifter som uppstår till följd av Force Majeure kommer att bäras av dig.

5) Försäkring
a) För att delta i en Nordic Trails resa måste du ha tillräckligt försäkringsskydd för bagage, sjukvårdskostnader och kostnader för hemtransport. Du samtycker till att förse oss med all relevant information om sådan försäkring och bevis för att den gäller vid ankomst och under hela resan. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din Nordic Trails resa om du inte lyckas lägga fram sådana bevis.

b) Begränsad ansvarsförsäkring innehas av oss. Du erkänner och accepterar att det inte kan finnas någon policy som täcker vårt ansvar gentemot dig för död, skada eller förlust som inträffar under resan. Även om Nordic Trails har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda sitt ansvar säger detta bokningsvillkor att du måste anta att du inte täcks av någon operatörsförsäkring, inklusive all ansvarsförsäkring för dödsfall, skada eller annan förlust.

6) Mindre ändringar till våra resor
a) Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar av din resa vid behov på grund av förändrade omständigheter i verksamhetslandet eller på grund av förändringar från leverantörer. Vi strävar efter att minimera sådana förändringar.

b) Den dagliga resvägen för resan tas som ett mål och inte som en avtalsenlig skyldighet. Det är ett grundläggande villkor att ta en av våra resor att du accepterar att det finns ett behov av att vara flexibel i en resa av detta slag och acceptera att förseningar och förändringar och deras konsekvenser kan hända.

7) Prisgaranti
Vi garanterar att priset för din resa inte kommer att ha någon extra avgift när du har betalat hela kostnaden för resan. Den enda omständigheten där priset på din resa kan öka skulle vara minst 28 dagar före startdatumet för resan. Förändringar beror troligen på betydande förändringar i växelkurser, skatt eller transportkostnader. Vi förbehåller oss rätten att utvidga dessa ändringar (öka eller minska) till dig. Du förbehåller dig rätten att avbryta under sådana omständigheter utan att drabbas av något straff.

8) Hälsa och säkerhet
Alla personer som deltar i sportaktiviteter ska ha god hälsa och ha en rimlig kondition. Du måste varna oss för eventuella funktionshinder, medicinska eller beteendemässiga problem som någon av ditt parti upplever. Vi förbehåller oss rätten att vägra deltagande till någon person, om den personen enligt vår uppfattning inte anses vara tillräckligt lämplig för att delta i aktiviteten.

b) Din bokning accepteras under förutsättning att du förstår riskerna och farorna med en sådan resa, inklusive farorna med cykling, kajakpaddling, kanotpaddling, vandring och segling eller andra aktiviteter som ingår i din resa. Se till att din försäkring täcker de aktiviteter du planerar att genomföra (se avsnitt 5 ovan).

9) Ansvar
Våra skyldigheter, och de av alla leverantörer som tillhandahåller någon tjänst eller anläggning som ingår i alla arrangemang som bokas hos oss, är att tillhandahålla tjänster och faciliteter med rimlig omsorg och skicklighet. Anläggningar kommer att tillhandahållas enligt den realistiska minimistandard som rekommenderas av de ansvariga tillsynsmyndigheterna. Bokningar accepteras med förståelse för att du uppskattar de möjliga riskerna med aktivitetssemester och äventyrsresor och att du genomför resorna som presenteras i våra broschyrer och/eller hemsida på egen hand.

a) Om du inte drabbas av personskada, tar vi ansvar gentemot dig om de tjänster som vi ger dig inte tillhandahålls enligt beskrivningen i broschyrerna och/eller på webbplatsen. Ersättningen begränsas till fakturakostnaden för den del av kontraktet som inte beskrivs så.

b) Vi tar ansvar för alla kostnader, förluster, utgifter, skador på egendom som orsakats av dig som en följd av vår försummelse, med förbehåll för att vårt maximala ansvar är lika med priset för Nordic Trail, utom för dödsfall eller personskada till följd av vår försummelse, i vilket fall en sådan ansvarsbegränsning inte gäller.

c) Trots ovanstående klausuler 9 (a) och 9 (b) ska vi inte hållas ansvariga och tar inget ansvar för några kostnader, förluster, kostnader eller skador på grund av underlåtenhet att genomföra avtalet om de är:

i) hänförlig till eller orsakas av dig eller någon medlem i ditt parti;
ii) oförutsägbara eller oundvikliga omständigheter, såsom Force Majeure;
iii) hänförlig till en tredje part som inte är ansluten till Nordic Trails;
iv) på grund av stöld av utrustning t.ex. cyklar, kajaker; eller
v) på grund av dödsfall eller skada till följd av att du inte bär rätt säkerhetsutrustning t.ex. cykelhjälmar eller flytvästar eller som ett resultat av otillräckligt underhållen personlig utrustning. 

d) Du ersätter oss mot alla anspråk, förluster, kostnader, utgifter och skador på egendom som orsakats av oss till följd av dina handlingar eller försummelser.

10) Klagomål
Om du har några klagomål när du är på vår resa måste du rapportera det direkt till vår representant som kommer att sträva efter att rätta till det så snart som möjligt. Om du känner att problemet inte hanterats på lämpligt sätt måste du kontakta vårt kontor inom 14 dagar efter att du återvänt. 

11) Återbetalningar
Ingen återbetalning kommer att ges för oanvända aktiviteter, biljetter, hotellboende eller tjänster som ingår i din resa.

12) Villkor för uthyrning av utrustning
a) Förbokning är nödvändig för att boka utrustning: bokningar bekräftas inte förrän mottagandet av betalningen

b) Utrustningen, inklusive alla levererade tillbehör, hyrs ut vid uthyrning och förblir Nordic Trails eller dess leverantörers egendom. Du (agerar för dig själv och på uppdrag av någon medlem av ditt parti i denna klausul 12) samtycker till att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt dela med dig av utrustningen.

c) Du samtycker till att inte missbruka utrustningen och går med på att returnera den i samma skick som när den mottogs (normalt slitage accepteras). Vi har rätt att debitera om skada har uppstått under hyresperioden på grund av hyresgästens missbruk.

d) Om utrustningen är stulen eller förlorad förbehåller vi oss rätten att begära dig att ersätta oss med avseende på kostnaderna för att ersätta utrustningen. Om utrustningen därefter returneras i tillfredsställande skick återbetalar vi hela beloppet.

e) Vi ansvarar inte för skador eller förluster på grund av defekter i utrustningen utanför vår kontroll. Du ska ersätta oss med avseende på alla kostnader, fordringar, utgifter, skador som vi kan drabbas av som ett direkt eller indirekt resultat av användningen av utrustningen under hyrestiden.

f) Du ska se till att utrustningen är tillräckligt säkrad när den inte används och inte kommer att använda utrustningen under påverkan av droger eller alkohol och kommer omedelbart att meddela oss om nedbrytning eller förlust av utrustning.

g) Du och alla medlemmar i ditt parti omfattas av de individuella villkoren som tillämpas av var och en av våra leverantörer.

h) Det kan finnas tillfällen då det finns otillräcklig utrustning att hyra och även om vi strävar efter att hitta lämplig alternativ utrustning kan detta inte garanteras.

13) Tillämplig lag
Detta avtal, inklusive alla frågor som härrör från det, omfattas av svensk lag och svensk jurisdiktion.